Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bodewes Pensioenrechtadvocatuur BV

 1. Bodewes Pensioenrechtadvocatuur BV, handelend onder de naam Bodewes Pensioenrechtadvocatuur (hierna te noemen: “Bodewes”), is een besloten vennootschap die zich de uitoefening van de rechtspraktijk (de advocatuur) ten doel stelt. Bodewes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder het nummer 34296910.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bodewes verstrekte (vervolg)opdrachten en op overige werkzaamheden uitgevoerd door of namens Bodewes. Afwijkingen zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van Bodewes wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bodewes, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon verbonden aan Bodewes zal worden uitgevoerd, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407, lid 2 BW.
 4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan door Bodewes verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en Bodewes is jegens derden dan ook niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Bodewes tegen alle vorderingen van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen daaronder begrepen.
 5. Bodewes is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. Bodewes is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden. Bodewes is gerechtigd eventuele algemene voorwaarden en (daarin opgenomen) aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van deze derden namens of mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Bodewes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bodewes wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van Bodewes komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bodewes, waarvan de polis(voorwaarden) op schriftelijk verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld, kent een dekkingsplafond van 1,135 miljoen euro. Indien de aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel niet door Bodewes inroepbaar mocht zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van Bodewes maximaal gelijk zijn aan het bedrag (exclusief BTW) dat de opdrachtgever aan Bodewes verschuldigd is geworden in de twaalf maanden voorafgaande aan het schade veroorzakende feit.
 7. Alle vorderingen en bevoegdheden jegens Bodewes vervallen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van die vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de wet.
 8. De rechten en verweren voortvloeiend uit deze voorwaarden strekken, behalve ten gunste van Bodewes, ook ten gunste van (de bestuurders van) (rechts)personen die aan Bodewes verbonden zijn, althans voor Bodewes werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van) (rechts)personen die niet meer aan Bodewes verbonden zijn, althans niet meer voor Bodewes werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.
 9. De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De declaraties worden gespecificeerd. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Bodewes gerechtigd een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, in rekening te brengen. Bodewes is, bij overschrijding van genoemde termijn, tevens gerechtigd om extra kosten gemoeid met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Het honorarium zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Reistijd wordt eveneens tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Bodewes is gerechtigd het uurtarief periodiek aan te passen. Door Bodewes betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en kunnen direct aan de cliënt worden doorberekend. Verschotten zijn de door Bodewes voor de opdrachtgever gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en procureurssalaris. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 11. Indien een declaratie om wat voor reden dan ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan Bodewes kenbaar te worden gemaakt. Een betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.
 12. Op de rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Bodewes en de opdrachtgever die (al dan niet na een geschillenregeling) niet in goed overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van enig verschil tussen de twee versies, is de Nederlandse tekst bindend. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Februari 2014